0. Công văn Công bố thông tin

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Phiếu biểu quyết

4. Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023

6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng chỉ đạo năm 2023

7. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

8. Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội về Báo cáo tài chính; Phân phối Lợi nhuận, Thù lao; Sửa đổi điều lệ và các quy chế

9. Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về Công ty kiểm toán và Quy chế Ban kiểm soát

10. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

11. Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

12. Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

13. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát

14. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023