Cơ cấu tổ chức

Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần