1. Công văn Công bố thông tin

2. Thông báo thay đổi nhân sự

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023