1. Đề nghị quý Công ty cho biết các thủ tục cần thiết để nhận cổ tức bằng tiền mặt?

Trả lời:

Các cổ đông  nhận cổ tức bằng tiền mặt thực hiện điền đầy đủ các thông tin và ký tên vào Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt (Mẫu 1) tại địa điểm chi trả đồng thời xuất trình các giấy tờ sau

    + Trường hợp Cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức: 

­       - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước (CMTND/TCC);

­       - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần; 

         + Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức:

­       - CMTND/TCC của người được ủy quyền;

­       - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần;

­       - Giấy ủy quyền nhận cổ tức (Mẫu 2) có chứng thực về chữ ký và nội dung ủy quyền của cơ quan Công chứng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

­       - Bản sao CMTND/TCC (có công chứng) của người ủy quyền.

Đính kèm:

Mẫu 1. Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt

Mẫu 2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức   

 

2. Đề nghị quý Công ty cho biết các thủ tục cần thiết để nhận cổ tức qua chuyển khoản?

Trả lời: 

    EVNFinance chỉ thực hiện chuyển khoản tới các tài khoản của chính chủ sở hữu cổ phiếu.

    Đối với các cổ đông chưa đăng ký thông tin tài khoản với EVNFinance, đề nghị thực hiện thủ tục đăng ký gửi về địa chỉ: Bộ phận quan hệ cổ đông - Phòng Kế toán Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, Tầng 14 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, gồm các giấy tờ sau đây:

­       - Đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản theo mẫu (Mẫu 3);

­       - Bản sao CMTND/TCC có công chứng;

­       - Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/ Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

Trường hợp cổ đông  đã đăng ký thông tin tài khoản nhưng không nhận được cổ tức, cổ đông liên hệ với Bộ phận quan hệ cổ đông EVNFiannce để xác nhận lại thông tin tài khoản và sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

Đính kèm:

Mẫu 3. Giấy đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản