1. Thủ tục nhận cổ tức 

 2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 

 3. Mẫu thay đổi thông tin cổ đông

 4. Mẫu đăng kí nhận cổ tức qua tài khoản

 5. Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức