Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT EVNFinance từ 2023 – 2028. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024.

Ông Lê Mạnh Linh tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý - Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp và là Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp. Ông Lê Mạnh Linh đã có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Năm 2020, ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm là thành viên HĐQT EVNFinance nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tháng 3/2023, Ông Lê Mạnh Linh tiếp tục được tái bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của EVNFinance.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch đẩy mạnh các yếu tố phát triển bền vững ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) vào các hoạt động của EVNFinance. Đồng thời, ông Lê Mạnh Linh cũng là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược EVNFinance, với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc triển khai ESG tại EVNFinance. Do đó, việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh trở thành Phó Chủ tịch HĐQT EVNFinance là bước đi cần thiết để EVNFinance bám sát các mục tiêu bền vững của mình trong giai đoạn hiện tại.