Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EVNFinance đã thông qua chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện: (1) Xây dựng lộ trình, chính sách liên quan đến việc tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh của EVNFinance; (2) Phê duyệt kế hoạch và nguồn lực triển khai tại EVNFinance; (3) Giám sát tình hình thực hiện các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh của EVNFinance.

ESG là viết tắt của Môi trường – Xã hội và Quản trị, được sử dụng để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng. Lãnh đạo EVNFinance chia sẻ: “Phát triển bền vững ESG tại EVNFinance dựa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa vấn đề tăng trưởng tài sản, kinh doanh an toàn mang lại lợi nhuận, quản trị công ty hiệu quả, đồng thời tuân thủ pháp luật, cũng như giải quyết các vấn đề về người lao động, đóng góp cho xã hội và bảo vệ môi trường. Thách thức đặt ra cho EVNFinance trong quá trình phát triển bền vững không chỉ là câu chuyện về chi phí, phương thức quản trị, mà còn là bài toán về thay đổi tư duy quản trị và cân bằng các mục tiêu đa chiều, hướng đến cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, EVNFinance coi đây là cơ hội để bứt phá trong giai đoạn tới, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là một trong những yêu cầu của các đối tác nước ngoài khi hợp tác về nguồn vốn với EVNFinance.”.

Trong những năm qua, EVNFinance đã thực hành phát triển bền vững trong một số hoạt động kinh doanh, số hóa quy trình nghiệp vụ, chăm lo và quan tâm đến người lao động, quan tâm đến cộng đồng qua các hoạt động đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, các hoạt động này thường được thực hiện trong ngắn hạn hàng năm mà chưa xây dựng thành một kế hoạch trung hạn với từng giai đoạn triển khai cụ thể. Do đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance chủ trương tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh và hoạt động cốt lõi của EVNFinance, từ đó, coi trách nhiệm kinh doanh gắn với cộng đồng, với xã hội là một nét văn hóa doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị EVNFinance đánh giá việc tích hợp các yếu tố bền vững vào trong hoạt động kinh doanh của EVNFinance thông qua ba trụ cột chính bao gồm: Quản trị phát triển bền vững; Quản trị rủi ro phát triển bền vững và Khung sản phẩm bền vững. 

Lãnh đạo EVNFinance cho biết thêm: “Trong giai đoạn tới, EVNFinance sẽ tập trung cơ cấu quản trị, người lao động và nguồn nhân lực của EVNFinance. Trọng tâm là xây dựng văn hóa doanh nghiệp bám sát các tiêu chuẩn phát triển bền vững của GRI. Song song, EVNFinance nhận diện các vấn đề rủi ro phát triển bền vững trong quá trình hoạt động kinh doanh và tích hợp vào hệ thống quản lý rủi ro hiện tại của công ty. Đồng thời, EVNFinance tăng cường cho xã hội, cho cộng đồng, cho môi trường thông qua các sản phẩm kinh doanh có trách nhiệm như: trái phiếu xanh, tín dụng xanh, đầu tư có trách nhiệm và mang sản phẩm tín dụng tiêu dùng đến khách hàng cá nhân khó tiếp cận với vay vốn ngân hàng”.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của EVNFinance cũng thông qua một số nội dung quan trọng khác như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025, Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2023 và Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2024 để tăng vốn điều lệ.