CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của P.TGĐ Hoàng Thế Hưng