CBTT định kỳ về Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024