CBTT về việc HĐQT ban hành nghị quyết Miễn nhiệm chức danh P.TGĐ đối với ông Hoàng Thế Hưng