Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 21-3-2022