Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 13-1-2022