Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 10-1-2022