Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 07-3-2022