Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 04-1-2022