Thông báo gửi VSD và HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu