CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021