Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 sau soát xét

Công văn giải trình đính kèm BCTC bán niên năm 2021 sau soát xét