Trong danh mục 16 tài liệu phục vụ đại hội được công bố, tại Tờ trình số 08/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 23/02/2024, Hội đồng Quản trị EVNFinance trình Đại hội thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa ở mức 15% Vốn điều lệ EVNFinance. Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVNFinance là 50% Vốn điều lệ.

Việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại EVNFinance nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiềm năng mong muốn tham gia là cổ đông của EVNFinance, giúp EVNFinance dành ra tỷ lệ đáng kể cho những nhà đầu tư có năng lực phù hợp trong tương lai, có khả năng hỗ trợ dài hạn cho EVNFinance, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, khách hàng và chính EVNFinance. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance vẫn luôn kiên định với định hướng, bổ sung vốn chủ sở hữu và tăng nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ các kế hoạch kinh doanh, chiến lược tăng trưởng và định hướng phát triển bền vững theo lộ trình đề ra, đồng thời, giúp EVNFinance nâng cao các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Với tài liệu đã công bố, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EVNFinance sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2024 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế ALMAZ, đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội. Hiện tại, EVNFinance đã thực hiện gửi Thư mời tham dự đại hội đến hơn 56.000 cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, tại ngày chốt danh sách cổ đông 16/02/2024.