CBTT HĐQT ban hành Nghị quyết Triển khai phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn