Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính sách của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực trong việc thu thập, xử lý, lưu giữ các dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân