CBTT bất thường về việc phân phối chào bán cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện hoặc thực hiện không hết quyền mua