CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết Thông qua kết quả thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu