Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 25/5/2012, tại Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được tiến hành với đầy đủ các điều kiện về thành phần và số lượng người tham dự theo quy định của pháp luật. Có 119 người tham dự là đại diện theo uỷ quyền của 192.145.068 cổ phần tương đương với 76,86 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã biểu quyết thông qua những nội dung chủ yếu sau:
1.    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
2.    Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012.
3.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.
4.    Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và Kế hoạch năm 2012.
5.    Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.
6.    Trích Thưởng thành viên các cấp quản lý từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở lên 20% phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
7.    Cơ chế thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012.
8.    Phương án tăng Vốn Điều lệ của Công ty thêm 1.000 tỷ đồng giai đoạn 2012-2013 trên cơ sở phát hành cổ phiếu mới cho Cổ đông chiến lược.
9.    Tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 05 lên 06 thành viên.
10. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo, giám sát thực hiện từ bước triển khai ban đầu đến khi hoàn thành:
10.1     Điều chỉnh, bổ sung các nghiệp vụ vào Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực theo quy định của pháp luật.
10.2     Nghiên cứu tình hình thị trường để quyết định và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán tập trung theo quy định.
10.3     Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
10.4     Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT nhằm nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nội dung một số chỉ tiêu chủ yếu - Kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011
                                                                                                      Đơn vị: tỷ đồng


2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012
                                                                                                      Đơn vị: tỷ đồng

 

 

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                                                             CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC