Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 16/4/2011, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được tiến hành với đầy đủ các điều kiện về thành phần và số lượng người tham dự theo quy định của pháp luật. Có 61 người tham dự là đại diện theo uỷ quyền của 219.228.157 cổ phần tương đương với 87,67 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết thông qua những nội dung chủ yếu sau:
 

1.    Kết quả kinh doanh năm 2010/Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
2.    Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2010.
3.    Kế hoạch kinh doanh năm 2011 và cơ chế thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
4.    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Hội đồng Quản trị.
5.    Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
6.    Nội dung sửa đổi và bổ sung lần 1 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
7.    Chủ trương tăng Vốn Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 11% Vốn Điều lệ hiện tại (2.500.000.000.000 đồng).
  • Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 36% Vốn Điều lệ sau khi tăng thêm 11%.

8.    Chủ trương xây dựng Đề án và quyết định thành lập Công ty con của EVNFinance, có chức năng quản lý tài sản bảo đảm và các chức năng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật

Nội dung một số chỉ tiêu chủ yếu - Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 như sau:
 

  1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010
                                                                                                                       Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2010 Thực hiện
năm 2010
%    TH/KH
1 Vốn điều lệ 2.500.000  2.500.000 100%
2 Tổng tài sản 16.131.183    23.293.428 144%
3 Doanh thu 1.609.095    2.055.520 128%
4 Lợi nhuận sau thuế 324.257 343.480 106%
5 Cổ tức 10,5% 11%  

 2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011
                                                                                                                             Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2011
1 Vốn điều lệ 2.500.000
2 Tổng tài sản 21.598.259
3 Doanh thu 2.771.030
4 Lợi nhuận trước thuế 506.051

 

Trân trọng thông báo!


CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC