Tín dụng doanh nghiệp

 

 

Cho vay dự án đầu tư

Cho vay bổ sung vốn lưu động

Cho vay đồng tài trợ

Bao thanh toán

 

Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện một dự án đấu tư mới hoặc dự án đang thực hiện

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp để mua vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu…và các chi phí ngắn hạn khác

Cùng các bên đồng tài trợ tham gia cho vay dự án

Cấp tín dụng theo hình thức bao thanh toán trong nước, phạm vi bao gồm: Quản lý khoản phải thu, bảo đảm thanh toán, ứng trước

Đối tượng vay vốn

     Là khách hàng có tư cách pháp nhân vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư trong nước

    Có đầy đủ hồ sơ được đầu tư dự án theo quy định của pháp luật

    Dự án khả thi

    Có tình hình tài chính bảo đảm khả năng trả nợ

    Là khách hàng có tư cách pháp nhân

    Có mục đích sử dụng vốn

    Là khách hàng có tư cách pháp nhân vay vốn để thực hiện các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nước

    Có tình hình tài chính bảo đảm khả năng trả nợ

    Là khách hàng có tư cách pháp nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ bao thanh toán

Tiện ích sản phẩm

    Lãi suất cạnh tranh

    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp

    Đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt tình

    Lãi suất cạnh tranh

    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp

    Đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt tình

    Lãi suất cạnh tranh

    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp

    Đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt tình

    Lãi suất cạnh tranh

    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp

    Đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt tình

Hồ sơ vay vốn

    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý dự án

    Hồ sơ tài chính

    Hồ sơ vay vốn

    Hồ sơ tài sản bảo đảm

    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

    Hồ sơ tài chính

    Hồ sơ vay vốn

    Hồ sơ tài sản bảo đảm

    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp,

    Hồ sơ pháp lý dự án

    Hồ sơ tài chính

    Hồ sơ vay vốn

    Hồ sơ tài sản bảo đảm

    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp,

    Hồ sơ tài chính

    Hồ sơ bao thanh toán

    Hồ sơ tài sản bảo đảm

Liên hệ

Phòng Tín dụng   Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999 (Máy lẻ: 720) hoặc 0903.251.081