Giao dịch mua bán lại (Repo)

Giao dịch mua bán lại (Repo): là loại giao dịch trái phiếu trong đó một bên bán và chuyển quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu trái phiếu đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định. Giao dịch mua bán lại bao gồm Giao dịch bán (Giao dịch lần 1) và Giao dịch mua lại (giao dịch lần 2). Trong giao dịch mua bán lại, bên Bán được hiểu là bên bán trong giao dịch lần 2 bên Mua được hiểu là bên mua trong Giao dịch lần 1.

Đối tượng giao dịch:    Tổ chức tín dụng, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ có nhu cầu mua hoặc bán Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và được phép kinh doanh theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản Pháp luật ban hành về việc giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.


Thời gian thực hiện:    Theo thỏa thuận của hai bên mua/bán
 

Loại tiền tệ:     Việt Nam đồng
 

Giá mua/bán:    Do các bên tự thỏa thuận với nhau phù hợp với giá thực tế của thị trường.
 

Liên hệ:    Phòng Nguồn vốn & Quản lý dòng tiền –  Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999