Giao dịch mua bán lại (Repo)

Là loại giao dịch trái phiếu trong đó một bên bán và chuyển quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu trái phiếu đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.


 

Giao dịch mua bán thông thường (outright)

Giao dịch mua bán thông thường (outright): là giao dịch mua bán trái phiếu trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại trái phiếu.