Gửi vốn dưới hình thức hợp đồng tiền đi gửi/cho vay tại các định chế tài chính

EVNFinance sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho các định chế tài chính (ĐCTC) vay.

 

Nhận vốn dưới hình thức hợp đồng nhận tiền gửi/ tiền vay tại các định chế tài chính

Căn cứ nhu cầu vốn từng thời kỳ và hạn mức tín dụng các định chế tài chính (ĐCTC) cấp cho EVNFinance, EVNFinance thực hiện vay vốn tại các ĐCTC.