Hợp tác đầu tư

 Đáp ứng nhu cầu đầu tư của Khách hàng vào các sản phẩm đầu tư tài chính chuyên nghiệp thông qua kinh nghiệm và mạng lưới
 

Kinh doanh trái phiếu

Đáp ứng nhu cầu đầu tư của những Khách hàng muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng nguồn thu nhập ổn định với thời điểm dòng tiền về được xác định rõ trong tương lai.

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn của Khách hàng