HỢP TÁC KINH DOANH

EVNFINANCE mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các Định chế tài chính trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động dịch vụ trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và vì sự phát triển của nhau.