Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot)

EVNFinance mua hoặc bán với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một loại ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay xác định tại ngày giao dịch.

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn ( Forward)

EVNFinance và tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế cam kết mua bán với nhau một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá kỳ hạn xác định tại ngày giao dịch.

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Swap)

EVNFinance giao dịch với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác, trong đó ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại ngày giao dịch.