Tiền gửi có kỳ hạn tự động

Sản phẩm kết hợp giữa sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn và sản phẩm quản lý dòng tiền. EVNFinance và khách hàng thống nhất 1 hạn mức tối đa trên Tài khoản trung tâm của khách hàng tại EVNFinance, tại giờ khóa sổ cắt tràn tự động, nếu tài khoản trung tâm của khách hàng có số dư vượt hạn mức tối đa thì EVNFinance sẽ chuyển toàn bộ số dư vượt hạn mức đó sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng.

Quản lý dòng tiền

EVNFinance nhận quản lý dòng tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước hoạt động theo pháp luật Việt Nam
 

Huy động vốn

EVNFinance nhận tiền gửi bằng VND hoặc ngoại tệ (USD, EUR...) của các Doanh nghiệp, Tổ chức trong và ngoài nước hoạt động theo pháp luật Việt Nam.