Ủy thác đầu tư cá nhân

Khách hàng uỷ thác cho EVNFINANCE đầu tư, tư vấn quản lý tài sản ủy thác thuộc sở hữu của khách hàng nhằm mục đích sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất, thông qua những cơ hội đầu tư hấp dẫn, quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp.