Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

Theo Quy định của Luật Các Tổ chức Tín dụng, Điều lệ Công ty và yêu cầu công tác của các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.
Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị là những người có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (20/3/2012).
Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

 Chi tiết tại File đính kèm. 
 

Tin liên quan