Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 25/4/2013, tại Nhà khách Văn phòng TW Đảng, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được tiến hành với đầy đủ các điều kiện về thành phần và số lượng người tham dự theo quy định của pháp luật. Có 151 người tham dự là đại diện theo uỷ quyền của 179.008.068 cổ phần tương đương với 71,60 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã biểu quyết thông qua những nội dung chủ yếu sau:


1.    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
2.    Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012, nhiệm kỳ 2008 - 2013 và định hướng hoạt động năm 2013.
4.    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
5.    Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013; Kế hoạch hoạt động năm 2013.
6.    Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
7.    Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật.
8.    Bổ sung hoạt động mua bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ, trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
9.    Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ, trình các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận theo quy định.
10.    Cơ chế thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và năm 2013.
11. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo, giám sát thực hiện từ bước triển khai ban đầu đến khi hoàn thành:
11.1.    Nghiên cứu tình hình thị trường để quyết định và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán tập trung theo quy định
11.2.    Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
11.3.    Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT nhằm nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nội dung một số chỉ tiêu chủ yếu - Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012
Đơn vị: tỷ đồng
TT    Chỉ tiêu        Thực hiện năm 2012   
1    Vốn điều lệ                      2.500   
2    Tổng tài sản                 18.830   
3    Doanh thu                       2.106   
4    Lợi nhuận sau thuế          123   
5    Cổ tức                                   4%   

2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013
Đơn vị: tỷ đồng
TT    Chỉ tiêu        Kế hoạch năm 2013
1    Vốn điều lệ                        2.500
2    Tổng tài sản                   18.862
3    Doanh thu                         1.455
4    Lợi nhuận trước thuế          115

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, kết quả như sau:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:
1.    Ông Hoàng Văn Ninh
2.    Ông Hoàng Văn Tùy
3.    Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
4.    Ông Lương Hải Sinh
5.    Ông Nguyễn Hoàng Hải
6.    Ông Cao Sỹ Nghị

Ông Hoàng Văn Ninh được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:
1.    Bà Trương Thị Thanh Hoa
2.    Ông Phạm Việt Khánh
3.    Bà Ngô Tấn Lan Anh

Bà Trương Thị Thanh Hoa được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát.

Trân trọng thông báo!


CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

 TCĐL 27/04/2013

Tin liên quan